ހިތާމަ އެހެނިހެން

ބަދަލު

“އަހްމަދު ރުކޫމް، މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އިނާޒް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލި ކަމުގެ ހުކުމުގައި އަޙްމަދު ރުކޫމްގެ މައްޗަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ނިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ހުކުމް ކުރަމެވެ” ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީގެ އެންމެ ފަހުބަސް އަޑު އިވިގެން ދިޔައެވެ. އަހަރެން އިސްޖަހާލީމެވެ. ދެއަތުގައި އަޅުވާފައިވާ ބިޑިއަށް ބަލާލވުނު އިރު ދެލޮލުން ކަރުނަތިކިތައް އޮހިގަތެވެ. އަހަރެން ކައިރީގައި ދެފަރާތުގައި ދެ ފުލުހުން ތިއްބެވެ. އެމީހުންގެ ފަހަތުގައި ކޯޓުގެ ދޮރުމަތީގައި ވެސް ފުލުހުން ތިބޭނެކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. “އައި […]

ހަޤީޤީ ހިތާމަ

ހަޔާތޭމީ-1

ފަތިހުގެހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ލޯންޗުބާރު ސުޕީޑުގަ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ހަލުވިދުވެލީގަ މަންޒިލައް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޖައްވުގެތެރޭ ހިފާފައިވާ ތެތްފިނިކަން މަޑުމަޑުން ކެނޑި އަރާމު ހޫނަކައްބަދަލު ވަމުންދިޔައީ ހީވެސްނުކުރާހާ ފުރިހަމަޔަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަދިރިޔައް އިރުގެއަލި ގަދަވެގަނެ ދުނިޔެމައްޗައް އަލިކޮއްލީ ގުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަން މީސްތަކުންނައް ދައްކަމުންނެވެ. ލޯންޗުގެ ހުޅުވާފަވާ ރޭޑީޔޯއިން އިވެމުންދިޔަ ލަވައިން މިމަންޒަރައް އިތުރުފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެމުންދިޔައެވެ. ވިންދުއެމާ ކަނޑުތެރޭ’ އަލިރަތްމުތްހެންދިރޭ މީމަގޭ އުފަންބިމޭ ދީބުދިވެހިމީ” ލޯންޗު ކުޅުދުއްފުށީ ބަދަރައް ލެފުމާއެކު ފަސިންޖަރުން ރަށައް ފައިބާން ފަށާފިއެވެ. އޭ ބަލަގަ […]

މިއީ " ހަޔާތޭމީ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހަޤީޤީ ހިތާމަ ލޯބީގެ

ހުރިގޮތްހޭމީ

‎އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. އުފާވެރި ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމައް އަނެކާގެއެހީ ބޭނުންވެއެވެ. މިކަންމީ ދުނިޔޭގެ ގާނޫނުގާ ލިޔެވިފަވާގޮތެވެ. ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއައް އިންސާނާ އުފަންވަނީ ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން އަންހެނަކާ ފިރިހެނެއްގެ (މަންމަ ބައްޕަ) ގުޅުމުންނެވެ. ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއެކު އެދަރިޔައް ލޯތްބާ އަޅާލުން އިންތިހާޔައް ބޭނުންވެއެވެ. ކަންމިހެން އޮތްކަމުގާ ވީނަމަވެސް ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލައް ނުބަލާ ކައިވެނި ރޫޅާލަނީ ނުވަތަ ވަރިފަށައްއަރަނީ މަދަކުންނޫނެވެ. މިކަން މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ހިގަމުންދަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަށެވެ. ދުނިޔޭގެ […]

މިއީ " ހުރިގޮތްހޭމީ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 8 )

ހަގަޑިސާޅިސްފަހެއް ވީއިރު މަދަރުސާކައިރި ވަނީ ފުރި ބާރުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މަދަރުސާއަށް އައިސް ތިބި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އެތަނުގައި ކޮޅުކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ އުރުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންގެ ރުއިމުގެއަޑުން އެތަނުގެ ހަމަހިމޭންކަން ކެނޑިފައި ވެއެވެ. ސެނާހުރީ ވަގުތު ހިނގާލެއް ލަސްވެގެން ކެތްމަދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ސެނާ އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ އިރުއޮއްސޭނެ ވަގުތަކަށެވެ. އިރުއޮއްސުމުން ރަށު މީހުންނަށް ނޭނގޭނެހެން އެ ފަޅުގެއަށް ގޮސް މާހާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އޭނާ ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އޭނަ ފިޔާވައި […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 8 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 7 )

މެންދުރުގެ ކެއުމުގެ ވަގުތެވެ. ޖުމާނާ އާއި ސައްޔާހް އަދި ސެނާ މެންދުރުގެ ކެއުމާއިގެން މަސްޢޫލުވެ ތިބިއިރު ތިންމީހުން ކޮންމެ ވެސް ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދައްކަމުން ގެންދިޔައެވެ. ” ގިފިލި ތެރޭގައި ހުރި ދެރުއް ހާދަރީއްޗޭދޯ ؟ ”  ޖުމާނާއަށް ބަލާލަމުން ސައްޔާހް ބުންޏެވެ. ” އާން. އެދެރުއް ރީތިކަމުން ބޭރަށް ނުނެރުނީ ވެސް. ބޭރަށް ނެރެފިނަމަ އެސްފީނާ ޖެހިދާނެއެއްނު. ” ސައްޔާހްގެ ވާހަކައާ ގުޅުވައިގެން ޖުމާނާ ވާހަކަދެއްކި އެވެ. އެ ދެރުއް ނަގަން މަސައްކަތް ކޮށްފާނެތީ ޖުމާނާ […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 7 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 6 )

އިރުއޮއްސި ހަތެއް ޖަހާކަން ހާއިރެވެ. ސެނާ އާއި މާހު އެދެމީހުންގެ ލޯބީގެ މަންޒިލްކަމުގައިވާ އެ ފަޅުގޭގައި ތިއްބެވެ. ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދިޔައިރު އަޑާއި ހަރަކާތުން ފާޅުވަމުންދަނީ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެ އަސަރު ތަކެވެ. ” މާހު! ދެން ކިހިނެތް ހަދާނީ ؟ . މިކަން މިހެން ވެއްޖާ މަންމަމެން ވެސް އަހަރެންދެކެ ވަރަށް ރުޅިއަންނާނެ … ނޭނގެ ހަދާނެ ގޮތެއް ވެސް …. އަހަރެން މަދަރުސާއިން ވެސް ކަނޑާލާނެ. މުޅިރަށަށް ފަޟީހަތްވާނެ. ހިނގާ އަވަހަށް ކައިވެނި […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 5 )

” ގަބޫލު ނުކުރަންވީ ކީއްވެ ؟ …. އަހަރެން މިބުނީނު އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވަނީ މާހު ދެކެޔޭ. މާހު ނޫން މީހަކުދެކެ އަހަރެން ލޯތްބެއް ނުވޭ. އޭރު އެހެން ކަންތައް ކުރެވުނީ އެވަރު ނުވިސްނުނީމަ އާއި ސިޔާހްގެ ސަބަބުން …… ސުމްނާ އާއި މާހު ވަރަށް ރައްޓެއްސެއްނު …. ސުމްނާ ނިކަން އަހަރެންނަށް މިކަން ކޮށްދީބަލަ … އޭރުން ސުމްނާ ބުނާ ކޮންމެކަމެއް ކޮށްދޭނަން. އާދޭސްކޮށްފައި ބުނަން. އަހަރެންނަށް މިކަން ކޮށްދީބަލަ.” މާޔޫސްވެ އިސްޖެހިފައިވާ ސެނާ މަޑުމަޑުން […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 5 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 4 )

ސެނާ ގޭގައި އުޅެނިކޮށް އެޚަބަރު ލިބުމާއިއެކު އޭނާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެ ބުނާނެއެއްޗެއް ނޭނގިފައި އެތައް އިރަކު ހުންނާން ޖެހުނެވެ. ސިޔާހް އޭނާއަށް އެފަދަ ހިތްދަތިކަމެއް ދީފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ސެނާއަށް އުނދަގޫ ވިއެވެ. ސެނާ ގާތު ސިޔާހް ބުނެފައިވާ ގޮތުން ސިޔާހްގެ ހިތުން ސެނާ ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ޖާގަ ދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސެނާ ނޫން އެހެން މީހަކު ދެކެ އޭނާ ލޯތްބެއް ނުވެއެވެ. ނުވެސް ވާނެއެވެ. ސެނާގެ ކިޔެވުން ނިމުމާއިއެކު ސެނާ އާއި ސިޔާހް […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 4 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 3 )

ސެނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ޝިޔާއަށް ކިޔައިދިނުމަށް ސެނާ އެއްބަސްވުމުން ޝިޔާއަށް ވަރަށްބޮޑު އުފަލަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. އުފަލުން ހިނިތުން ވެލެވުނެވެ. އެކަމަށް އެއްބަސް ވުމުން ސެނާއަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރި އެވެ. އެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއެވެ. ނާހިދާއި މާހު ވާހަކަދައްކަން ތިބީ ރަށުގެ އުތުރުފަރާތު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގަހެއްދަށު ހަދާފައިވާ ޖޯލިފައްޗެއްގަ އެވެ. ވަގުތަކީ މެންދުރުގެ އެންމެ އަވިބާރު ވަގުތު ނަމަވެސް އެހިސާބުގައިވާ ގަސްތަކުން ޖޯލިފައްޗަށް ހިޔާއެޅިފައިވާތީ އާއި ޖެހެމުންދާ ހިތްގައިމުވައިގެ ސަބަބުން ހޫނުކަމުގެ […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 2 )

ނިދިން މަޙްރޫމުވެ ވެދިޔަ އެކަންތަކާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންއޮތް ޝިޔާއަށް ހޭވެރިކަންވީ މިސްކިތު ތާޅަފިލިން ރަށުތެރެއަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ފަތިސްނަމާދު ވަގުތުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ބަންގިގޮވުމުން ޝިޔާ އަވަސްވެގަތީ ފަތިސްނަމާދު ކުރާށެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހު ކުޑައިރުކޮޅަކު ޤުރުއާން ކިޔަވަން މަޑުކޮށްފައި ޝިޔާ އައިސް އެނދަށްއަރައި އޮށޯވެލިތާ މާގިނަ އިރެއް ނުވަނީސް ޝިޔާއަށް ނިދިއްޖެއެވެ. ހެނދުނު އަށެއްޖަހާކަން ހާއިރެވެ. ޝިޔާއަށް ހޭލުވުނީ އަޒްފާ ގޮވުމުންނެވެ. ފެންވަރައި ތާޒާވެލައިގެން އައިސް ކާގެއަށް ވަތް ޝިޔާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ކާމޭޒުކައިރީއިން ޒުވާނާ ފެނިފައެވެ. ފުރަތަމަ […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ޕާޓެވެ.
ހިތާމަ ބިރުވެރި ލޯބީގެ

އޭނާ ( 1 )

ގދ އަތޮޅަށް އުފަން އުމުރުން ނަވާރަވަރަކަށް އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝިޔާޒާ ނުވަތަ ޝިޔާ ވެގެންދިޔައީ ވާހަކަލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަބަޔެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދި ޒުވާން ވާހަކަ ލިޔުންތެރި އަކަށެވެ. ދުވަހުނޫސްތަކާއި ހަފްތާމަޖައްލާތަކާއި ރޭޑިޔޯސްޓޭޝަންތަކުގެ އިތުރުން އޮންލައިން ވެބްސައިޓްތަކުން އެފަރާތެއްގެ ވާހަކަ އެންމެ ގިނައިން ފެންނަ އެއް ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާއަށް ވެސް މެއެވެ. ވާހަކަލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑުމަޤުބޫލްކަމެއް ހޯދި ޝިޔާ ކުއްލިއަކަށް އެދާއިރާއިން ގެއްލުން ވެގެން ދިޔައީ ބޮޑު ހައިރާންކަމަކަށެވެ. ޝިޔާޒާ ނުވަތަ ޝިޔާ […]

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.