ބަދަލު

“އަހްމަދު ރުކޫމް، މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އިނާޒް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ގަސްދުގައި މީހަކު މަރާލި ކަމުގެ ހުކުމުގައި އަޙްމަދު ރުކޫމްގެ މައްޗަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ނިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ހުކުމް

Read more

ހަޔާތޭމީ-1

ފަތިހުގެހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ލޯންޗުބާރު ސުޕީޑުގަ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ހަލުވިދުވެލީގަ މަންޒިލައް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ޖައްވުގެތެރޭ ހިފާފައިވާ ތެތްފިނިކަން މަޑުމަޑުން ކެނޑި އަރާމު ހޫނަކައްބަދަލު ވަމުންދިޔައީ ހީވެސްނުކުރާހާ ފުރިހަމަޔަށެވެ.

މިއީ " ހަޔާތޭމީ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

ހުރިގޮތްހޭމީ

‎އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. އުފާވެރި ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމައް އަނެކާގެއެހީ ބޭނުންވެއެވެ. މިކަންމީ ދުނިޔޭގެ ގާނޫނުގާ ލިޔެވިފަވާގޮތެވެ. ތުއްތު ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެއައް އިންސާނާ

މިއީ " ހުރިގޮތްހޭމީ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 8 )

ހަގަޑިސާޅިސްފަހެއް ވީއިރު މަދަރުސާކައިރި ވަނީ ފުރި ބާރުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މަދަރުސާއަށް އައިސް ތިބި ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އެތަނުގައި ކޮޅުކޮޅަށް ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއް

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 8 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 7 )

މެންދުރުގެ ކެއުމުގެ ވަގުތެވެ. ޖުމާނާ އާއި ސައްޔާހް އަދި ސެނާ މެންދުރުގެ ކެއުމާއިގެން މަސްޢޫލުވެ ތިބިއިރު ތިންމީހުން ކޮންމެ ވެސް ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދައްކަމުން ގެންދިޔައެވެ. ”

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 7 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 6 )

އިރުއޮއްސި ހަތެއް ޖަހާކަން ހާއިރެވެ. ސެނާ އާއި މާހު އެދެމީހުންގެ ލޯބީގެ މަންޒިލްކަމުގައިވާ އެ ފަޅުގޭގައި ތިއްބެވެ. ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދިޔައިރު އަޑާއި ހަރަކާތުން

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 6 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 4 )

ސެނާ ގޭގައި އުޅެނިކޮށް އެޚަބަރު ލިބުމާއިއެކު އޭނާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެ ބުނާނެއެއްޗެއް ނޭނގިފައި އެތައް އިރަކު ހުންނާން ޖެހުނެވެ. ސިޔާހް އޭނާއަށް އެފަދަ ހިތްދަތިކަމެއް

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 4 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 3 )

ސެނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް ޝިޔާއަށް ކިޔައިދިނުމަށް ސެނާ އެއްބަސްވުމުން ޝިޔާއަށް ވަރަށްބޮޑު އުފަލަކާއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. އުފަލުން ހިނިތުން ވެލެވުނެވެ. އެކަމަށް އެއްބަސް ވުމުން ސެނާއަށް

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 2 )

ނިދިން މަޙްރޫމުވެ ވެދިޔަ އެކަންތަކާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންއޮތް ޝިޔާއަށް ހޭވެރިކަންވީ މިސްކިތު ތާޅަފިލިން ރަށުތެރެއަށް ފެތުރިގެންދިޔަ ފަތިސްނަމާދު ވަގުތުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. ބަންގިގޮވުމުން ޝިޔާ އަވަސްވެގަތީ ފަތިސްނަމާދު

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 2 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more

އޭނާ ( 1 )

ގދ އަތޮޅަށް އުފަން އުމުރުން ނަވާރަވަރަކަށް އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝިޔާޒާ ނުވަތަ ޝިޔާ ވެގެންދިޔައީ ވާހަކަލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަބަޔެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދި ޒުވާން ވާހަކަ

މިއީ " އޭނާ " އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ޕާޓްގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ޕާޓެވެ.
Read more